סקרי קרקע היסטוריים

מניעת זיהומי קרקע
בשנים האחרונות גוברת המודעות לזיהום קרקעות וננקטים צעדי רגולציה ואכיפה בנושא.
לאחרונה פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך שכותרתו “עקרונות המדיניות של המשרד בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע”. כחלק ממדיניות זו יתבקשו המפעלים הרלבנטייים לבצע סקר קרקע היסטורי.
הסקר מיועד לבחון את הפוטנציאל להיווצרות זיהומי קרקע ומי תהום בשטח אתר המפעל, כתוצאה מהפעילות המתרחשת בו.
א.ב.פ מציעה ליווי אישי ומקצועי לאורך כל תהליך הכנת הסקר, מהגעה של מהנדס לאתר המפעל לביצוע סיורים בשטח, איסוף נתונים  זיהוי מקורות תורפה פוטנציאליות ועד הכנת הסקר והגשתו.

הסקר מורכב מהחלקים הבאים:
•    תיאור סביבת אתר המפעל;
•    תיאור היסטורי של המפעל וסביבתו;
•    מידע טופוגרפי, גיאולוגי והידרוגיאולוגי על המפעל וסביבתו;
•    סקירת תהליכי הייצור הקיימים במפעל והתשתיות המשמשות בו;
•    המלצות לביצוע שינויים, במידת הצורך;

מידע נוסף:

הנחיות להכנת סקר היסטורי
Show Buttons
Hide Buttons